Home Prosjekt

Prosjekt

Verdiskaping og økt innovasjon i Buskerud

Buskerud er et stor, sammensatt og fragmentert fylke. Drammen, Ringerike, Midt-Buskerud og Kongsberg har alle ulike typer næringer. VRI-Buskerud skal bidra til økt innovasjonskraft og verdiskaping.

VRI handler om regional verdiskaping. Aktører fra ulike fagmiljøer samarbeider, på tvers av akademiske og praktiske skillelinjer, og deler sin kunnskap med hverandre. Samtidig som flere bedrifter skal arbeide med utvikling via forskning, kan forskningsmiljøene benytte bedriftene og deres ansatte i undervisningen. Slik oppstår nyskaping og kunnskapsutvikling. Geografisk nærhet mellom aktørene legger forholdene godt til rette for de generelle målsetningene i VRI-satsingen.

Tre satsingsområder
Sysselsettingen i tradisjonelle næringer avtar mens den øker i kunnskapsbaserte tjenesteytende næringer. Muligheter for fremtidig vekst og utvikling springer ut av naturgitte og historiske forhold, og i Buskerud satses det på industri, reiseliv og helse.

Industri
Verksteds- og teknologibedriftene i Kongsberg er ledende i nasjonal sammenheng og utgjør fylkets mest internasjonalt rettede virksomheter. De er alle systemleverandører og inngår som aktive samarbeidspartnere i NCE Systems Engineering i Kongsberg. VRI skal bidra til å utvikle metoder og tiltak som setter bedrifter på ulike nivåer i leverandørkjeden i stand til å møte de utfordringer som global konkurranse innebærer. Virkemidlene regional foresight, læringsarenaer og kompetansemegling benyttes.

  • Klikk her for å gå videre inn på industri

Reiseliv
Reiselivsnæringen har en del særtrekk som gjør at samarbeid, nettverk og allianser mellom aktører er avgjørende for den enkelte aktørens suksess. Sett med kundens øyne er det summen av attraksjoner og tilbud knyttet til et sted som er det egentlige produktet, og som skaper etterspørselen. For å løse utfordringene knyttet til å utvikle, pakke og markedsføre helhetlig opplevelsesprodukter må bedriftene samarbeide, noe VRI skal bidra til gjennom bruk av virkemidlene forprosjekter, mobilisering, kompetansemegling og foresight.

  • Klikk her for å gå videre inn på reiseliv

Helse
Potensial for vekst er stort i årene fremover, og det finnes mye kompetanse på syn/lys og helse i regionen. VRI skal bidra til praktisk anvendelse av denne kunnskapen ved å skape mer samhandling med utviklingsorienterte næringsaktører gjennom felles prosjekter. Utviklingen av næringsklyngen som nå er i sin spede begynnelse, skal også sikres. Virkemidler som læringsarenaer, foresight og forprosjektmidler benyttes. VRI støtter opp under det allerede etablerte Helse og Lys programmet i fylket.

  • Klikk her for å gå videre inn på helse

Forskningsprosjekter
Det er fokus på bevisstgjøring rundt verdikjeder, nettverk og samarbeidsformer når disse spørsmålene skal besvares:
–    Hvilke trekk ved organiseringen av det bedriftsovergripende samarbeidet er det som hemmer eller fremmer innovasjon? Hvordan kan høgskolens akademiske forsknings- og utdanningsaktiviteter forenes med regionale næringslivsaktørers vurderinger og forventninger til høgskolen som bidragsyter i regional innovasjon?
–    Hvilke trekk ved bedriftsinterne organisasjonsformer og samarbeidsrelasjoner er det som fremmer eller hemmer innovasjon i den enkelte bedriftens verdikjeder?

  • Klikk her for å gå videre inn på forskningsprosjekter


Organisering

Prosjekteier og prosjektleder for samhandlings- og forskningsprosjektet er Høgskolen i Buskerud (HiBu). Andre samarbeidspartnere er Buskerud fylkeskommune, Innovasjon Norge, NHO, LO, næringslivet, Forskningsstiftelsen Fafo, Hallingdal Reiseliv og Forskningsrådet.

  • Klikk her for å gå videre inn på orgniseringen