Velkommen til Vri Buskerud

Prosjekter

Prosjekter som Vri Buskerud er involvert i

Underleverandørutvikling

Verksteds- og teknologibedriftene i Kongsberg er ledende i nasjonal sammenheng og utgjør fylkets mest internasjonalt rettede virksomheter. De er alle systemleverandører og inngår som aktive samarbeidspartnere i NCE Systems Engineering i Kongsberg. VRI skal bidra til å utvikle metoder og tiltak som setter bedrifter på ulike nivåer i leverandørkjeden i stand til å møte de utfordringer som global konkurranse innebærer. Virkemidlene regional foresight, læringsarenaer og kompetansemegling benyttes.

Hemsedalsløftet

World Class Service gjennom nettverk, lederkompetanse- og medarbeiderutvikling

Velferdsteknologi

Prosjektet Arena Helseinnovasjon utvikler teknologiske løsninger for enkeltpersoner som trenger hjelp i hverdagen. I en befolkning som blir eldre, er det viktig med løsninger som øker sikkerheten til den enkelte. Bedriftene har etablert en nettløsning hvor kommunene kan velge løsninger som passer best for den enkelte person. Det er etablert et nettverk av kommuner som prøver ut forskjellige digitale løsninger. Løsningene spenner fra sensorer som sier fra om man har falt ut av seng eller stol, trygghetsalarm, epilepsivarsling, trygg medisinering som varsler når medisiner skal tas. Løsningene er implementer i norske og svenske kommuner.

Innovativ lærende region

Hovedmålet med innsatsområdet er å inspirere til at Buskerud blir en arena for læring på tvers av næringer, FoU aktører og virkemiddelapparat. Målet bygger dermed opp under ambisjonen om økt verdiskaping. Dette skal realiseres gjennom følgende resultatmål: 1. Etablere møteplasser for bransjer (reiseliv, helse og teknologi) som tradisjonelt ikke har felles møteplasser for å bringe nettverkene i dialog med hverandre. 2. Øke antall søknader fra bedrifter i regionen til Oslofjordfondet.

Om vri Buskerud

VRI (Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon) startet i 2007 og er et 10-årig program i regi av Forskningsrådet.
Programmet skal fremme innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskapning i regionene gjennom FoU-samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljøer.
VRI består av et samhandlingsprosjekt og minst ett prosjekt i hver region.
VRI Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon

Buskerud er et stor, sammensatt og fragmentert fylke. Drammen, Ringerike, Midt-Buskerud og Kongsberg har alle ulike typer næringer. VRI-Buskerud skal bidra til økt innovasjonskraft og verdiskaping.

VRI handler om regional verdiskaping. Aktører fra ulike fagmiljøer samarbeider, på tvers av akademiske og praktiske skillelinjer, og deler sin kunnskap med hverandre. Samtidig som flere bedrifter skal arbeide med utvikling via forskning, kan forskningsmiljøene benytte bedriftene og deres ansatte i undervisningen. Slik oppstår nyskaping og kunnskapsutvikling. Geografisk nærhet mellom aktørene legger forholdene godt til rette for de generelle målsetningene i VRI-satsingen.

Sysselsettingen i tradisjonelle næringer avtar mens den øker i kunnskapsbaserte tjenesteytende næringer. Muligheter for fremtidig vekst og utvikling springer ut av naturgitte og historiske forhold, og i Buskerud satses det på industri, reiseliv og helse.

Styret og arbeidsutvalget

VRI Buskerud er organisert med en styringsgruppe, et arbeidsutvalg med representanter fra Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og Buskerud Fylkeskomune (BFK), samt delprosjektledere som har hovedansvaret for sine prosjekter.

Trine Magnus

Styreleder
Buskerud Fylkeskommune

Hans Anton Stubberud

Dekan Handelshøgskolen og fakultet for samfunnsvitenskap

Petter Stølen

Daglig leder Caretech AS

Jan Petter Gundersen

Distriktsekretær, LO distriktskontor Buskerud
Uploaded image

Richard Taraldsen

Daglig leder Destinasjon Hemsedal

Torkil Bjørnson

Daglig leder NCE systems engineering

Toini A. Ness

Innovasjon Norge
Uploaded image

Jan Velvin

Prosjektleder
og Førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge
Uploaded image

Halvor Austenå

Koordinator i VRI og Fakultetsdirektør ved Høgskolen i Buskerud
Uploaded image

Tine S. Østby

Delprosjektleder og markedsansvarlig Hemsedalsløftet
Destinasjon Hemsedal
Uploaded image

Roland Hellberg

Delprosjektleder og Førsteamanuensis Underleverandørutvikling
Høgskolen i Sørøst-Norge
Uploaded image

Elly Therese Thoresen

Delprosjektleder Velferdsteknologi
Papirbredden Innovasjon
Uploaded image

Etty Nilsen

Delprosjektleder samhandling og Førsteamanuensis
Høgskolen i Sørøst-Norge

Siste nyheter

Kontakt oss